Hässleholm Miljö

Vår verksamhet

Under 2021 använde vi

49 998

ton avfall som bränsle i vår
fjärrvärmeproduktion

Vår tillgänglighetsgrad* var

99,4%

*avseende teknisk tillgänglighet i Hässleholm

 Om alla invånare i kommunen avstod från att köra i bil under

7 mån

motsvarar det den klimatnytta som HMAB bidrog med under 2021*

Under 2021 sålde vi 

217,3 

 GWh fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe

 

*Läs mer om Hässleholm Miljös klimatpåverkan i vårt Klimatbokslut för 2021


Vår fjärrvärmeaffär

På Hässleholm Miljö arbetar vi med energi, vatten och miljö. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder smarta lösningar för en mer hållbar livsstil. Bolaget står stadigt på fyra ben, där vår fjärrvärmeaffär utgör ett av dessa. Fjärrvärmen produceras i våra värmeverk i Hässleholm och Tyringe och levereras därefter till våra kunder i vårt 17 mil långa fjärrvärmenät.

Klimatsmart uppvärmning

Genom att välja fjärrvärme sparar vi på våra naturresurser. Produktionen baseras så långt som möjligt på lokala energislag och spillenergi. Vi använder rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin eller brännbart avfall som bränsle i våra pannor så att våra kunder får värme till sina element och varmt vatten till duschen. Fyra av fem kilowattimmar produceras idag av resurser som annars skulle gå förlorade.

Förebyggande underhåll

Fjärrvärme ger kunden ett jämnt och behagligt inomhusklimat och obegränsat med varmvatten – oavsett hur kallt det är ute! För att säkerställa en trygg fjärrvärmeleverans arbetar vi kontinuerligt med förebyggande underhåll av våra ledningar. Dessa planeras in under den varmare delen av året för att minimera konsekvenserna för de kunder som påverkas av underhållsarbetet.


I fokus under 2021

Under 2021 har fokus legat på fortsatt utveckling och effektivisering av våra produktionsanläggningar.

Vi kan se att vår ackumulatortank redan har varit till stor nytta. Trots kalla vintermånader har vi haft en jämn fjärrvärmeproduktion, haft hög tillgänglighet och helt kunnat undvika användning av bioolja på vår anläggning i Hässleholm.

Den moderninsering av Tyringe fjärrvärmeverk som inleddes 2020 har fortsatt och kommer att resultera i bättre miljövärden och ökad leveranssäkerhet.

Under året har en ny prismodell för våra företagskunder arbetats fram. Tack vare vår årliga prisdialog har kundernas önskemål fungerat som en vägledning för att hitta en bättre och mer konkurrenskraftig prismodell. Den nya prismodellen börjar gälla sommaren 2022. 

Liksom inom resten av bolaget har åtgärder för minskad smittspridning av Covid-19 vidtagits löpande under året.


Ackumulatortanken bidrar med nytta

Under 2021 har vår nya ackumulatortank verkligen visat på nytta.

När vi summerar 2021 kan vi konstatera att årets vintermånader har varit kallare än föregående år. Men tack vare vår nya ackumulatortank har vi på ett effektivt sätt kunnat jämna ut produktionen mot variationerna i kundernas värmebehov. Vi har kunnat hålla en jämn produktion på våra anläggning i Hässelholm och därmed kunnat utesluta bioolja i form av HVO.

Under året har våra anläggningar haft en hög tillgänglighet vilket även har inneburit att vi under året har slagit tidigare produktionsrekord. I den panna som eldas med utsorterat brännbart avfall har vi producerat 129 783 MWh, vilket är 3073 MWh mer än tidigare rekord.

Tack vare vår nya ackumulatortank har vi även börjat montera ner två av våra äldsta pannor, då de inte längre behövs i vår produktion.


Ny prismodell för företagskunder

Vi strävar vi efter kundanpassade produkter och tjänster och vill att det ska vara så enkelt och prisvärt som möjligt att värma sina lokaler med fjärrvärme. Under året vi tagit fram en ny prismodell för våra företagskunder som uppfyller nya förutsättningar. Prismodellen börjar gälla sommaren 2022.

Prisdialogen ett startskott

Under Prisdialogen 2020 inledde vi dialog med kunder kring behovet av en modernisering av prismodellen, för att bättre möta våra och våra kunders utmaningar. Kunderna fick tycka till och deras önskemål har varit viktiga vägledning till att hitta en bättre och mer konkurrenskraftig prismodell.

Enket och tydligt

Högst upp bland kundernas önskemål var att ha en enkel prismodell som är lätt att förstå. Då tydlighet är en av våra värderingar så känns det extra viktigt även för oss! Vidare var det viktigt för kunderna att kostnaden speglar vad kunden faktiskt använder. Vilket är ett bra exempel på hur vi kundnära utvecklar vår verksamhet.

Effektivare använding av våra anläggningar

Den nya prismodellen innebär att de besparingar som kunden gör även kommer till nytta för oss eftersom prissättningen bättre speglar våra kostnader. Det gör också att nya prismodellen kommer att ha större vikt på effekt eftersom effekt bidrar till ökat behov av produktion och ledningsnät eftersom det är stora kostnadsposter för fjärrvärmen vilket ska leda till effektivare användning av våra produktionsanläggningar.


Modernisering av värmeverket i Tyringe

Värmeverket i Tyringe har varit i drift dryg 20 år och under 2020 påbörjades en modernisering av anläggningen. Vi kallar projektet Tyringe 2.0 och i våras inleddes etapp 2 av 3. Flispannan och den oljeeldade reservpanncentral har uppdaterats och givare, kablage och styrsystem har bytts ut. 

Modersniseringen kommer att ge bättre driftsekonomi, minskad miljöpåverkan, ökad säkerhet och möjliggör styrning av både panncentralen och fjärrvärmenätet i Tyringe från kontrollrummet på värmeverket i Hässleholm.

Projektet fortsätter under 2022.


Framtida utmaningar

Om vi riktar blicken mot 2022 och framåt kan vi konstatera att prisbilden för fjärrvärme fortsätter att vara konkurrenskraftig. Men höjda kostnader för fjärrvärme kan på sikt ge höjda fjärrvärmepriser för våra kunder. Samtidigt blir värmepumparna effektivare, bättre och billigare, vilket ger ökad konkurrens.  

Därför måste vi ha en prismodell som är anpassad efter samhällets utveckling och kan anpassas efter marknadens förändrade krav. Vi måste vi optimera produktion, processer, distribution och skapa en närmare kundrelation för att behålla befintliga kunder och locka nya kunder till att välja en klimatsmart uppvärmning.

Vi tror att det bästa sättet att möta framtida utmaningar är att utöka vårt kunderbjudande med olika typer av energitjänster samt att fortsätta med att modernisera våra produktionsanläggningar så att de uppfylla ökande krav i samhället och motsvarar vårt miljötillstånd.

Under 2021 var 

37%

av avfallet som vi samlade in sorterat som brännbart avfall

2021 minskade det brännbara avfallet med

800kubik

tack vare utsortering av grovplast på ÅVC

Vi har minskat mängden plast i matavfallet i 

5

av kommunens kransorter

På Hässleholm Miljö är 

100%

av våra renhållningschaufförer utbildade i Eco Driving


Vår Renhållningsaffär

På Hässleholm Miljö arbetar vi med energi, vatten och miljö. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder smarta lösningar för en mer hållbar livsstil. Bolaget står stadigt på fyra ben, där vår renhållningsaffär utgör ett av dessa. 


Insamling av avfall

Renhållningsuppdraget som vi utför på uppdrag av Hässleholms kommun, innebär att vi hämtar avfall hos villa- och fritidsabonnenter, flerfamiljshus och hos verksamheter. Tömning av de 32.000 fyrfackskärl som finns utplacerade hos våra villa- och fritidsabonnenter utförs av vår entreprenör Nordisk återvinningsservice (NÅS) medan insamling hos övriga abonnenter utförs av vår egen personal.

Sex återvinningscentraler

På våra sex återvinningscentraler möter vi dagligen privat- och verksamhetskunder och hjälper dem att återvinna sitt avfall. Vi har även en mobil återvinningspunkt som vi använder vid olika evenemang. 

Slamtömning

Då även slam från enskilda avlopp, latriner och fettavskiljare räknas som kommunalt avfall besöker vi regelbundet de ca. 5000 kunder i kommunen som har enskilt avlopp. Sedan 2017 sker slamtömningen hos dessa kunder i egen regi.

Vårt informationsuppdrag

En del i renhållningsuppdraget handlar om att sprida information om miljöarbete, källsortering och en hållbar livsstil. En viktig målgrupp för oss är förskole- och skolbarn. Genom att rikta oss mot barn och ungdomar har vi möjlighet att i tidig ålder väcka ett intresse för miljöfrågor. Vår förhoppning är att intresset ska leda till ett engagemang hos barnen som aktivt vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle i den värld de själva ska växa upp i.

En viktig del av vår strategi är därför att ta fram material till förskola och skola. Vår målsättning är att materialet ska vara anpassat efter läroplanen för olika åldrar och underlätta för pedagoger i undervisningen inom miljöfrågor.


I fokus under 2021

Under 2021 har vi haft fortsatt fokus på att planera och införa åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19. Detta för att skapa en säker arbetsmiljö för våra medarbetare och en trygg miljö för våra besökare.

Tack vare besöksstatistik från passersystemen på våra återvinningscentraler kunde vi se att det fanns ett behov av att öka öppettiderna i Vankiva och Tyringe.

I syfte att öka källsorteringen och minska mängden brännbart avfall, har vi arrangerat återvinningsdagar i flerfamiljsområden samt infört märkningen Återvinnande verksamhet. Märkningen är en möjlighet för verksamheter att visa att de sköter sin återvinning och att de aktivt arbetar med att förbättra källsorteringen, hushåller med naturresurser och minskar sin miljöbelastning.

Vi har infört nya rutiner för att kunna ta emot och rapportera in farligt avfall på våra återvinningscentraler. Arbetet med att minska plast i matavfallet hos våra kunder har fortsatt med goda resultat.

I höstas utsågs vår skolhemsida Mitt avtryck till vinnare i klassen bästa offentliga webbplats av Sitevision Awards. 


Kundanpassad service

Som kund möter du dagligen våra medarbetare. Vi finns till exempel där när du besöker någon av våra återvinningscentraler, kontaktar vår kundtjänst, när du får ditt hushållsavfall hämtat eller din brunn tömd.

I vårt arbete med att utveckla kundnära tjänster och service har vi under året fokuserat på att: 

  • Utveckla vår kompetens inom service och bemötande
  • Justera öppettiderna våra återvinningscentraler efter besöksstatistik
  • Arrangera återvinningsdagar i flerfamiljsområden
  • Skapa nya rutter och tömningsintervall för att optimera våra turer och anpassa dem för att möta kundernas behov

Under hösten har vi genomfört utbildningar för all personal som möter kunder i sitt dagliga arbete.

Syftet är att vidareutveckla vårt kundbemötande genom att skapa medvetenhet om kommunikativa beteenden och skapa samsyn kring vad ett proffesionellt bemötande innebär.


Åtgärder för minskad smittspridning av Covid-19

Avfallshanteringen utgör en viktig del i vår infrastruktur och behöver fungera oavsett störningar i samhället. Både den bostadsnära insamlingen av avfall och våra återvinningscentraler pekas ut som samhällsviktiga funktioner av MSB och de har fungerat utan driftstörning under året.   

Även under 2021 har återvinningscentralen varit ett populärt besöksmål även om besöksantalet varit lägre än 2020. För att värna om våra medarbetare och våra kunder har vi fortsatt att begränsa antalet besökare som kan vara inne på återvinningscentralen samtidigt. 


Justerade öppettider på ÅVC

Under 2021 justerades öppettiderna på återvinningscentralerna i Vankiva och Tyringe. Äntligen kunde vi erbjuda söndagsöppet på vår största återvinningscentral i Vankiva och lördagsöppet en lördag i månad på Tyringe återvinningscentral.

De nya öppettiderna kommer att utvärderas under våren 2022. 

Tack vare den statistik som vi får från våra passersystem kan vi se hur ofta kunder besöker oss, vilka tider vi har flest besökare och vilka återvinningscentraler som är mest välbesökta.

Det ger oss möjlighet att anpassa våra öppettider så att vi erbjuder bra service till våra kunder och en säkrare arbetsmiljö för våra medarbetare.


Återvinningsdagar på Ljungdala

Under hösten arrangerade vi två återvinningsdagar på flerfamiljsområdet Gärdesvägen i Hässleholm. Personal från olika delar av bolaget samarbetade för att gemensamt informera de boende om källsortering och komma till bukt med de problem rörande källsortering och grovavfall som finns i området. 

De boende erbjöds återbruk av barnkläder och kunde lämna in grovavfall, textilier och en hel del elektronik.

Responsen från kunderna har varit mycket positiv och fler liknande arrangemang planeras framöver.


Mindre plast i matavfallet

Då förekomst av plast i matavfallet är ett stort problem i Hässleholms kommun, inleddes en kampanj för att uppmärksamma frågan under 2020. 
Kampanjen gick under namnet Magiskt matavfall och synliggjordes på papperskorgar i centrala Hässleholm, på vår hemsida, i sociala medier och på våra sopbilar.

Under 2021 har arbetet med att minska mängden plast i matavfallet fortsatt. Fokus har legat på att förbättra utsorteringen i flerfamiljshus och hos verksamheter i kommunens kransorter. 

Tack vare dialog med fastighetsägare och ökad avvikelserapportering kan vi nu se förbättringar i utsorteringen på fem områden. 

Under 2022 kommer liknande insatser att genomföras i Hässleholms tätort för att minska förekomsten av plast.


Nya rutiner för farligt avfall

I maj 2021 förändrades mottagningen av farligt avfall från verksamheter på återvinningscentralerna i Hässleholms kommun. Sveriges regering har beslutat att allt farligt avfall som lämnas in ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister. Företagskunder i kommunen informerades om förändringen via nyhetsbrev, i sociala medier, via vår hemsida samt genom skyltning.

Som företagskund drar man sitt kort precis som vanligt och tar sedan kontakt med personalen. Under året har vi arbetat fram en lösning för att kunna bemöta våra kunder och ge dem bra service och därefter på ett smidigt sätt rapportera vidare statistiken.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, frätande, hälsoskadligt, miljöfarligt eller brandfarligt. Vanliga exempel är batterier, lysrör, elektronikavfall (inklusive kyl och frys), kemikalier, kosmetik, ljuskällor, målarfärg, spillolja, sprayburkar, tryckbehållare, tryckimpregnerat trä och asbest.


Utveckling av våra skolprojekt

Vi försöker kontinuerligt utveckla och förbättra vårt arbete med att ta fram material för barn och ungdomar i skolålder.

Skolhemsidan - bästa offentliga webbplats

I år har vi uppdaterat vår skolhemsida där fokus har varit på att göra den enkel, lättnavigerad och lekfull. Skolhemsida kryllar av uppgifter, material och aktiviteter som barn, föräldrar och lärare fritt kan ta del av. Beroende på vilken årskurs man går i finns olika sidor med olika innehåll. För de minsta barnen står de populära Sopsamlarmonstren i centrum och högre upp i åldrarna lutar fokus över mot energi, vatten och hållbarhet. För detta arbeta vann vi under året ”Sitevision Award 2021 för bästa offentliga webbplats” vilket vi är mycket stola över.

Sopsamlarmonster

Vi har arbetat vidare med vårt befintliga material och fortsatt med förra året stora lansering almanackan Monsteråret som även i år fick en naturlig plats i vårt skolmaterial tillsammans med vår pysselbok Sopsmart.  

Utmaningen avfallstrappan

Årets upplaga av Utmaningen avfallstrappan kunde vi med glädje ställa ut på Hässleholms stadsbibliotek samtidigt som vi kombinerade det med fjolårets satsning på en digital utställning. Det resulterade i en vinnarklass som till våren får åka till Kretseum i Hyllie och lära sig med om vatten.

Fokus på vatten

På tal om vatten är det ytterligare en sak vi arbetat med under året som gått, att integrera utbildningsmaterial med vatten i fokus i vår utbildningspalett.

Vill du veta mer om vad vi erbjuder till förskolor och skolor? Välkommen till vår skolhemsida Mittavtryck.se.


Framtida utmaningar

Om vi riktar blicken mot framåt kan vi se att vår renhållningsaffär precis som många andra företag inom vår bransch kommer att påverkas av politiska beslut, lagar och förordningar. Eftersom tiden för omställning kan vara kort från beslut till införande kan det innebära en utmaning.

Vi strävar efter att utveckla vår återbruksverksamhet och ser att vi behöver öka kunskapen hos våra våra kunder för att kunna klättra i avfallstrappan. 

Dessutom behöver vi rekrytera fler engagerade och drivna medarbetare för möta framtidens utmaningar.

Under 2021 vägde vi in 

236 945

ton avfall på Kretsloppscentret
 

Under 2021 renades 

9659 kg

kväve från förorenat vatten i vårt reningssystem

Under 2021 utvanns  

780613

m3* gas från den gamla deponin i Vankiva

Vi behandlade & levererade  

25076,38

ton avfall till energiutvinning
 

 

* Vilket motsvarar årsförbrukningen av energi för 88 villahushåll.


Hässleholms Kretsloppscenter

På Hässleholm Miljö arbetar vi med energi, vatten och miljö. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder smarta lösningar för en mer hållbar livsstil. Bolaget står stadigt på fyra ben, där Hässleholms Kretsloppscenter utgör ett av dessa. 

På Kretsloppscentret som är lokaliserat i Vankiva, utanför Hässleholm, tar vi emot ca. 200.000 ton avfall om året. Avfallet vägs in för att sedan hanteras på bästa sätt.

Avfall blir till resurser

Anläggningen utvecklas ständigt med nya mottagningsytor, behandlingsmetoder och processer för att effektivisera driften och kunna återvinna och återanvända så mycket som möjligt av det material som kommer in. Målet är att en så stor del  som möjligt av avfallet ska kunna nyttjas som en resurs inom nya användningsområden.

Till exempel använder vi vårt eget utsorterade inerta avfall och naturliga överskottsmassor i interna konstruktioner på anläggningen i stället för att köpa in naturligt material såsom bergskross. På så sätt sparar vi naturresurser och koldioxidutsläpp. Ett annat exempel är det brännbara avfallet som efter bearbetning fraktas till värmeverket i Hässleholm, för att användas som bränsle i produktionen av klimatsmart fjärrvärme.

Behandling av dag- och lakvatten

I vårt uppdrag ingår även behandling av det dag- och lakvatten som uppstår på det 120 hektar stora området samt omhändertagande av deponigasen som bildas.

Vi erbjuder kompetens och kunskap inom avfallshantering med fokus på kundens behov. Arbetet bedrivs så att vi minst uppfyller miljökraven enligt tillstånd och kontrollprogram och vi strävar även efter att utveckla verksamheten för att möta framtida krav. 

Vi har miljötillstånd att hantera

  • Deponi, lagring och behandling av icke farligt avfall (IFA) samt farligt avfall (FA)
  • Lagring och behandling av organiskt avfall
  • Behandling och lagring av förorenade massor
  • Deponi av slagg från avfallsförbränning
  • Behandling av flytande icke farligt avfall (IFA) samt flytande oljehaltigt farligt avfall (FA)

I fokus under 2021

Under 2021 har vi arbetat vidare med att utveckla avfallsanläggningen genom tillbyggnation av behandlingsytor, deponiceller och processteknik samt utveckla och implementera nya sätt att hantera avfall och förorenat vatten.

Vi har tagit emot stora mängder verksamhets- och industriavfall där merparten varit förorenade jordar och schaktmassor från byggprojekt i Skåne.

Sluttäckningen av den gamla deponin i Vankiva har fortsatt och slutbesiktning sker i början av 2022. En långsiktig strategi för fondering och underhåll av deponierna i Vankiva har tagits fram för att säkerställa att framtida åtgärder genomförs på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Vi har inlett ett arbete med att minska transportsträckorna på anläggningen både för kunder och interna transporter. Detta är ett led i bolagets hållbarhetsarbete och bidrar till minskad miljöpåverkan, en effektivare arbetsgång och mindre slitage på anläggningens infrastruktur.

Som en följd av pandemin har vi arbetat bort transporthandlingar som inte är lagstadgade, vilket inneburit nya rutiner för kunder, chaufförer och medarbetare. Resultatet är färre tomgångskörningar på vågens parkering och mindre pappershantering. 


Sluttäckning av deponin

Från 1970-talet och fram till 2009 har sopor deponerats i vår deponi i Vankiva, något som nu måste sluttäckas för att minimera deponins påverkan på omgivningen.

Arbetet med att sluttäcka vår gamla deponi har pågått i olika etapper sedan 2015. 

Under 2021 har den sista etappen sluttäckts. Hela deponin har nu en hatt i form av ett tätskikt bestående av 3 lager med olika funktioner. Projektet övergår nu i en besiktningsfas, för att sedan gå in i ett läge av skötsel och underhåll. 

Många entreprenörer har deltagit i de fem olika etapperna som format deponin till vad den är idag och nu påbörjas ett stort arbete med att påvisa att arbetet är utfört på ett korrekt sätt. 

Plan för framtida underhåll

För att säkerställa att framtida underhåll och avhjälpande åtgärder av deponierna i Vankiva genomförs på ett miljömässigt korrekt sätt, har en långsiktig strategi för fondering och underhåll tagits fram.

Strategin är ett verktyg för att även fortsättningsvis kunna bedriva en proaktiv och långsiktigt verksamhet på Hässleholms Kretsloppscenter och säkerställer att det finns en plan för att bekosta efterbehandlingsansvaret som sträcker sig 30 år efter avslutad verksamhet.

Framtida skötsel och underhåll handlar till exempel om provtagningar, gräsklippning, sluttäckning och underhåll av reningsverk och pumpstationer.

 


Utvärdering av lak- och dagvattensystem

Lak- och dagvattensystemets kapacitet har under året utvärderats för att skapa en tydlig bild över nuläget. Med avstamp i denna kan vi sedan lägga en plan för åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en långsiktig lakvattenhantering, trots klimatförändringar och expansion av verksamheten. 


Projekt för ökad materialåtervinning

Under 2021 har ett utvecklingsprojekt avseende behandling av brännbart och blandat avfall bedrivits.

Syftet med projektet har dels varit att identifiera ytterligare avfallsslag som kan skickas för materialåtervinning i stället för energiutvinning, dels att effektivisera plockningen.

Projektet har gett goda resultat där vi kunnat öka andelen urplockade fraktioner markant. Vi har även provat alternativa maskiner för plockning, vilket har visat sig att både kunna öka effektiviteten i plockningen men också möjligheterna att plocka fler och mindre fraktioner.

Projektet kommer att fortsätta under 2022.


Behandling av färgvatten

Under 2020 installerades en test-anläggning för rening av förorenat färgvatten i samarbete med det danska bolaget Aquarden.

I färgvattenreningen klumpas de kvarvarande färgpigmenten i vattnet ihop, och pressas sedan samman ytterligare av en skruvpress. Det fasta kompakta färgslammet kan sedan energiåtervinnas, medan den renade vattenfasen leds vidare till bolagets lakvattensystem.

Tack vare ett fortsatt gott samarbete under 2021 har vi tillsammans med Aquarden effektiviserat anläggningen och utbildat vår egen personal. Under året har vi laborerat i större utsträckning och på så vis kunnat dra fler slutsatser kring färgvattenreningen. Detta har lett till en minimering av produktionsstörningar och utveckling av anläggningen.


Förbättrad hantering av kemikalier

För att kunna ta emot större mängder oljeförorenat vatten fortsätter vi att bygga ut vår behandlingsanläggning OP2. 

Under 2021 har vi inlett arbetet med att förbättra kemikaliehanteringen samt vintersäkra anläggningen. Förbättringsåtgärderna innebär en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare samtidigt som vi säkerställer produktion och mottagning av oljevatten året om, även när det är minusgrader.

Det möjliggör också inköp av kemikalier i större mängd åt gången, vilket är mer kostnadseffektivt. 

Under året har bygglov för en mindre byggnad intill nuvarande teknikhus beviljats och arbetet med att gjuta en platta påbörjas 2022.


Framtida utmaningar

Om vi blickar framåt mot 2022 kan vi se att framtiden erbjuder en hel del utmaningar, men framförallt möjligheter.  Antalet större saneringsprojekt verkar öka, vilket ställer högre krav på mottagningskapacitet och utveckling av våra behandlings- mottagnings- och deponeringsytor. I takt med denna ökning kommer även högre miljökrav från myndigheter och kunder som behöver redovisa en miljösäker avfallshantering.

Detta innebär att vi måste arbeta vidare med behandling av komplexa avfallstyper, samtidigt som vi måste bibehålla en hög kunskapsnivå och engagemang hos personalen. Parallellt med dessa utmaningar måste även lakvattensystemets kvalitet och kapacitet motsvara avfallet vi mottar, för att undvika flaskhalsar i produktionen.

Vi ser med spänning fram emot att anta kommande utmaningar. 

Vår Vatten- och Avloppsaffär

På Hässleholm Miljö arbetar vi med energi och miljö och strävar efter att erbjuda våra kunder smarta lösningar för en mer hållbar livsstil. Bolaget står stadigt på fyra ben, där vår Vatten- och avloppsaffär utgör ett av dessa. 

Här ligger ansvaret för att producera och distribuera dricksvatten, transportera och rena spillvatten samt avleda dagvatten. Även drift av Hässleholms vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar ingår i uppdraget.

Våra VA-tjänster

Vi arbetar för att säkra och utveckla drift och leverans så att kommunens behov av VA-tjänster fungerar nu och i framtiden.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt genom VA-taxan och inte med hjälp av skattemedel. Verksamheten bedrivs alltså till självkostnadspris, vilket innebär att vi inte får göra någon vinst.

Vårt sätt att leva påverkar vattnet

Vattnet ska räcka till många. När många använder vatten samtidigt blir belastningen hög på våra vatten- och avloppssystem. I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dag.

Läkemedelsrester och annan miljöpåverkan ställer allt högre krav på reningen. Att rena dricksvatten är en avancerad process för framställning av ett livsmedel. Vi måste därför värna om det vatten vi har, både vad vi släpper ut i vattnet och hur vi använder det vatten som kommer i kranen.


I fokus under 2021

Under 2021 har fokus legat på att kartlägga nuläge och planera framåt för att kunna möta de utmaningar som finns inom vår vatten- och avloppsverksamhet.

En del i detta har varit rekrytering av medarbetare för att manna upp organisationen. Andra delar har varit ombyggnation av avloppsreningsverket i Röke samt ett arbete med att förnya och framtidssäkra VA-nätet på Väster.

I somras medverkade vi i Svenskt Vattens kampanj Hållbar vattenanvändning för att öka medvetenheten om att vi behöver spara på vårt vatten.

En oförutsedd händelse under hösten var den kokrekommendation som vi tvingades utlysa, vilket satte vår organisation och invånarna i Hässleholms kommun på prov. 14 dagar senare kunde rekommendationen hävas i sin helhet.


Stora investeringar framöver

Våra VA-anläggningar har tjänat Hässleholmarna väl under lång tid. Vi har bland det bästa kranvattnet i landet och våra taxor ligger under det svenska genomsnittet. Men vi har kommit till en punkt där vi måste öka kapaciteten och anpassa anläggningarna efter nya krav. 

Vi står inför stora utmaningar då underhåll och utveckling av VA-verksamheten är eftersatt, liksom i många andra kommuner i Sverige. Inom de närmsta 20 åren kommer våra vattenverk, avloppsreningsverk och vårt ledningsnät att behöva uppgraderas och förnyas för att möta framtida krav. I juni skickades därför ett pressmeddelande ut om att bolaget behöver miljardinvestera. 

Under 2021 har vi påbörjat resan genom att planera för en vatten- och en avloppsförsörjningsplan för hela kommunen. VA-försörjningsplanen kommer ge svar på vilken ordning arbetena ska göras, var vi behöver bygga ut de närmsta 30 åren och vilken kapacitet som behövs var. Vi har även börjat förstärka organisationen med fler medarbetare och kommer framöver att behöva skapa en ny organisation som kan driva igenom projekten.

För att kunna genomföra den, av kommunfullmäktige beslutade VA-utbyggnadsplanen som fastställdes 2017 behövs stora investeringar​. 

VA-taxan behöver justeras så att de bättre motsvarar nödvändiga kostnader för att driva VA-anläggningarna i kommunen. De närmaste 20 åren kommer VA-taxan att höjas och Svenskt Vatten, branschorganisationen, har i en rapport från 2020 beräknat att avgifterna kommer att fördubblas i genomsnitt. Arbetet med att ta fram en ny VA-taxa kommer i Hässleholm fortsätter under 2022.


Ombyggnation av avloppsreningsverket i Röke

I vårt arbete med att förbättra vattenkvaliteten arbetar vi med att minimera utsläpp av orenat avloppsvatten, inte minst genom att bygga ut och modernisera avloppsreningen. Under året har vi byggt en ny infiltrationsanläggning i Röke för att på ett bättre sätt filtrera bort fosfor i avloppsvattnet innan det når grundvattnet. På så sätt återför vi ett renare avloppsvatten till grundvattnet.


Nya VA-ledningar på Väster

Under hösten har ett stort förnyelseprojekt av vatten- och avloppsnätet inletts på Väster i Hässleholm. I det första skedet är det Vankivavägen, Kaptensgatan och Mellankullagatan som får nya VA-ledningar.

Under 2022 kommer samma framtidssäkring ske i flera delar av Västerområdet. Ledningsnätet kommer bytas ut för att klara av dagens och morgondagens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten. 

En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. I det här projektet kommer de gamla ledningarna plockas bort och ersättas av nya, med större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna. På så vis minskar också riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp. 

 


Kampanj om hållbar vattenanvändning

Under sommaren 2021 medverkade vi i Svenskt Vattens kampanj Hållbar vattenanvändning. Totalt samverkade 110 kommuner och VA-bolag för att öka medvetenheten om att vi behöver spara på vårt vatten. I Hässleholm syntes materialet på busskurer, sopbilar, i våra sociala medier och på våra hemsidor.

Kampanjens syfte var att öka medvetenheten om att vi behöver spara på vårt vatten. Dels lyftes de senaste somrarnas torrperioder fram, dels hur klimatförändringarna påverkar vattenförsörjningen och kvaliteten på vattnet i de sjöar som förser oss med dricksvatten. 

Under kampanjer kommunicerades vardagstips till kommuninvånarna på hur de kan värna om det vatten vi har, både vad vi släpper ut i vattnet och hur vi använder det vatten som kommer i kranen.


Utlysning av kokrekommendation

Lördagen den 30 oktober tvingades vi utlysa en kokrekommendation för cirka 25 000 invånare i kommunen. Beslutet fattades av Hässleholm Miljös krisgrupp i vattenfrågor i samråd med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm. 

Anledningen var att ett prov ut från vattenverket indikerade att vattnet var otjänligt på grund av förhöjda bakteriehalter.

14 dagar senare kunde rekommendationen hävas i sin helhet. Den 21 december skickades en incidentutredning in till tillsynsmyndigheten med beskrivning av händelseförloppet, orsaksanalys, genomförda åtgärder och kommande åtgärder.

Genomförda åtgärder

Under vattenkrisen genomfördes kontinuerlig felsökning, i utvalda områden ökades omsättning av vattnet i ledningsnätet genom spolning med begränsat flöde och extra provtagningar på ledningsnätet genomfördes. 

Provtagningsfrekvensen för Hässleholms vattenverk ökades året ut och under hela januari 2022. Därefter tas ett nytt beslut i samråd med tillsynsmyndigheten. Utredning om extra barriärer behövs, kommer också att genomföras

Samarbete med kommun, smittskydd och Livsmedelsverk

Hässleholm Miljös krisgrupp i vattenfrågor har haft ett nära samarbete med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och VAKA, Nationella vattenkatastrofgruppen under vattenkrisen. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i sin tur har haft kontinuerlig kontakt med Livsmedelsverket i olika frågor under hela krisen. 

Kontakt med Smittskydd Skåne togs redan då kokningsrekommendationen infördes. Inga sjukdomsfall som kan kopplas till dricksvatten har rapporterats före, under eller efter kokningsrekommendationen.


Framtida utmaningar

Vår VA-verksamhet har, i likhet med många andra kommuner i Sverige, ett eftersatt underhåll och är i behov av stora investeringar. Samtidigt behöver vi rekrytera medarbetare som klarar av att genomföra arbetet. 

Den viktigaste framgångsfaktorn framöver kommer att bli samarbete. Vi behöver tillsammans med andra delar av kommunen och andra aktörer ta fram och enas om tidsplaner och genomförandeplaner på kort och lång sikt. Det är en stor utmaning som är av avgörande betydelse för våra medborgares tillgång till framtida vatten- och avloppstjänster.

Hässleholm Miljös ledningsgrupp 2021

Hässleholm Miljös styrelse 2021