Hållbarhet

Tillsammans räddar vi världen lite varje dag

Vår totala klimatpåverkan för 2021 var

27 200

ton CO2* 

Vi bidrog till att undvika utsläpp av

36 300

ton CO2*

I årets kundundersökning upplevde enbart

54%

vårt hållbarhetsarbete som tydligt

Under 2021 använde vi  

49 998

ton brännbart avfall i vår fjärrvärmeproduktion

 

*Klimatbokslutet för 2021omfattar energi och renhållning. Från och med 2022 omfattar den även vatten och avlopp.  


Hållbarhet för oss

Vi vill att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Hänsyn till miljö och klimat liksom social och ekonomisk hållbarhet ska prägla hela verksamhet och vägas in vid planering och i alla beslut. Genom sponsring av kultur, idrott och sociala projekt inom kommunen vill vi främja social hållbarhet i vårt närområde och är med och bygger ett mer hållbart samhälle för kommande generationer. Vi vill även vara drivande i frågor om hållbar utveckling i Hässleholms kommun och stötta resten av koncernen i deras hållbarhetsarbete. 

Kartläggning och mognadsanalys av vårt hållbarhetsarbete

Under 2021 har vi har en kartläggning av vårt nuvarande hållbarhetsarbete samt en mognadsanalys utifrån modellen Hållbarhetstrappan genomförts med stöd av en extern konsult. Medarbetare och ledning har svarat på en enkät och det har också erbjudits föreläsning, utbildning och workshops. 

Resultatet visar att vi i nuläget prövar oss fram:

  • Ambitioner finns men arbetet behöver en övergripande och tydlig struktur.
  • Vi har relativt god koll på vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för företaget och vad som behöver göras för att verksamheten ska bli mer hållbar.
  • Analaysen visar att vi har god koll på verksamhetens miljöpåverkan och på den miljöpåverkan företagets produkter/tjänster genererar. Däremot behöver vi utveckla rutiner kring hållbarhetskontroller i leverantörskedjan.
  • Ansvar för medarbetare är företagets starkaste område och är känt i hela organisationen. Vi har schyssta arbetsvillkor och arbetar systematiskt för att motverka arbetsmiljörelaterade risker samt med friskvård och andra förebyggande hälsoåtgärder för medarbetarna.
  • Däremot behöver vi bli bättre på att berätta om vårt hållbarhetsarbete då enbart 54% av de som svarade i året kundundersökning upplevde att vårt hållbarhets- och miljöarbete som tydligt. 

Vår målsättning är att hållbarhet ska vara en självklar och central del i vår affärsstrategi och mål (dvs vara en kärnfråga) och vi kommer att arbeta för att strukturera och utveckla vårt hållbarhetsarbete för att nå dit. Under rubriken Nästa steg kan du läsa om vilka aktiviteter vi kommer att prioritera under 2022.

Våra prioriterade hållbarhetsmål

Vi arbetar utifrån Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Följande globala mål anser vi är väsentliga för vår verksamhet och prioriterar därför dessa i vårt hållbarhetsarbete.

6- Rent Vatten och sanitet

7 - Hållbar Energi för alla

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

11 - Hållbar konsumtion och produktion

13 - Bekämpa klimatförändringarna

Under 2021 har hållbarhetsmålen brutits ner i mätbara nyckeltal samt aktiviteter och integrerats i verksamhetsplanerna inom hela bolaget. Detta är ett arbete som kommer att utvecklas under 2022.

Från och med 2021 hållbarhetsredovisar vi vilket blir ytterligare ett sätt att mäta, presentera och ta ansvar för vad vi uppnått i vårt arbete mot en hållbar utveckling.  


Miljöansvar

Vår verksamhet är uppbyggd för att skydda miljön och vi arbetar med miljöfokus inom samtliga affärer. Vi tar hand om avfall på ett miljösäkert sätt, erbjuder fjärrvärme som produceras från förnyelsebara energikällor samt producerar och hanterar vatten på ett sätt som värnar om människor och natur. Men självklart kan vi bli bättre.

Ökat miljöfokus 

En strategisk prioritering inom bolaget för de kommande åren är ökat miljöfokus i hela bolaget och att klimat- och miljönytta ska vägas in i alla beslut. 

Det klimatbokslut som tas fram varje år ska också fungera som ett verktyg för att vidta åtgärder som minskar vår påverkan på den omgivande miljön.  2021 års klimatbokslut omfattar våra verksamheter energi och renhållning. Från och med 2022 kommer det även att omfatta vår VA-verksamhet.

Här kan du ta del av vårt Klimatbokslut för 2021. 

Under 2021 har vi arbetat med att införa ett miljöledningssystem för vår tillståndspliktiga fjärrvärmeverksamhet, vilket också är ett sätt att strukturera och följa upp vårt miljöarbete. Miljöledningssystemet tas i drift i början av 2022. 

Inom vårt miljöansvar har vi valt att fokusera på frågor som vatten, energi, resurseffektivitet och avfallshantering samt klimat.


Vi effektiviserar vattenanvändningen

Under 2021 har vi arbetat för att effektivisera vattenanvändningen i bolaget framför allt genom att kartlägga och spåra läckage i våra nät. I vårt fjärrvärmenät sker mätningen med drönare och i våra VA-nät undersöker vi olika läcksökningsmetoder. 

I projektet Digitala verktyg för läckagesökning dricksvatten har olika metoder undersökts i syfte att implementera ett system för digital läcksökning av dricksvattennätet. Genom att anamma smart teknik bidrar projektet till att minska läckage av dricksvattnet över tid.

Vi förbättrar vattenkvaliteten

I vårt arbete med att förbättra vattenkvaliteten har vi arbetat med att minimera utsläpp av orenat avloppsvatten genom att bygga ut och modernisera avloppsreningen. Samtidigt har vi arbetat förebyggande genom uppströmsarbete för att hindra utsläpp av oönskade ämnen till avloppsnätet.


Vi energieffektiviserar

Under året har fokus legat på energieffektivisering både inom bolaget samt hos våra kunder vilket även bidrar till mål 8 och fokusområdet om att uppnå högre ekonomisk produktivitet samtidigt som vi minskar resursåtgång och miljöpåverkan. 

Vi har fortsatt arbetet med att minska värmeförluster i vårt fjärrvärmesystem i Hässleholm och Tyringe och inlett en mätvärdesutredning för att bland annat kunna analysera, förbättra och utveckla vår fjärrvärmeproduktion och nät. 

Inom fjärrvärmen har en ny prismodell för företagskunder tagits fram som bidrar till ökad energieffektivitet både hos oss och hos våra kunder. Hos våra privatkunder hjälper vi till med att optimera deras fjärrvärmecentral med hjälp av vårt serviceavtal.

Arbetet med att minska tillskottsvatten i vårt VA-nät har under året fortsatt. Mindre vatten behöver då pumpas och renas vilket sparar energi både på reningsverk och pumpstationer ute på nätet.

Vi ökar produktionen av förnyelsebar energi

I nuläget producerar vi solenergi i liten skala, något som vi vill utöka framöver då det är en förnybar energikälla. Under 2022 kommer en utredning om att placera solceller på den gamla deponin i Vankiva att inledas. Även på vår anläggning för behandling av oljehaltiga vätskor förbereds för möjlighet att placera solceller.


Vi är resurseffektiva, minskar avfallet, speciellt matsvinn, och ökar återanvändning och återvinning av material

På Hässleholm Miljö bidrar vi till en hållbar produktion när vi ser till att material återvinns. Men det är få material som går att återvinna hur många gånger som helst. Hållbar konsumtion och produktion handlar framför allt om att förändra konsumtionsmönster så att mindre avfall och klimatutsläpp uppstår från första början. Att informera om hållbar konsumtion och produktion utgör en del i vårt skolprojekt Energismart som riktar sig till årskurs 7-9. Det finns också alltid med på agendan när vi tar emot studiebesök.

För att klättra i avfallstrappan arbetar vi för ökad avfallsminimering, återbruk, återvinning och sorteringsgrad. Under 2021 har fokus legat på samarbete inom bolaget samt inom kommunkoncernen. På så sätt når vi ökad service, effektiva processer, bra arbetsmiljö och gör bra miljöval.

Vi avgiftar kretsloppet

Kärnan i verksamheten som bedrivs på Hässleholms Kretsloppscenter I Vankiva är avgiftning av kretsloppet genom mottagning och behandling av förorenat avfall. För att kontinuerligt kunna hantera avfallet på det miljömässigt mest fördelaktiga sättet måste vi möta framtidens volymökningar och föroreningsnivåer i avfall genom att utveckla och förbättra behandlingsmetoder och hantering av inkommande avfall. Målsättningen är därför att optimera befintlig eller implementera minst en ny behandlingsmetod för avfall, varje år.

Flertalet uppströmsprojekt har genomförts för att undvika "fulspolning". minska mängden matfett och fett i ledningarna samt säkerställa att olje- och dieselföroreningar från våra abonnenter inte når vårt dagvatten eller våra avloppsreningsverk.


Vi har en postiv inverkan på klimatet

I våra fjärrvärmeverk producerar vi klimatsmart energi. Genom att använda rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin och utsorterat brännbart avfall som bränsle tar vi tillvara på resurser som annars skulle gått förlorade.

Men som energiföretag står vi för en relativt stor klimatpåverkan i jämfört med många andra verksamheter. Samhällets energiproduktion tillsammans med alla transporter står nämligen för merparten av våra utsläpp av växthusgaser.

Trots detta redovisar vi i våra klimatbokslut att vi har en positiv klimatpåverkan. Det vill säga att utsläppen är lägre med HMABs verksamhet än utan. Resonemanget bygger på att utsläpp undviks eftersom beräkningarna i klimatbokslutet även tar hänsyn till hur HMABs verksamhet påverkar samhället i stort. De grundläggande nyttigheter som produceras av HMAB och som efterfrågas i samhället, exempelvis värme, el och avfallsbehandling kommer att efterfrågas oavsett om HMAB finns eller inte.

Trots de utsläpp som Hässleholm Miljö gjorde under 2021 bidrog bolaget till att undvika utsläpp på annat håll. Detta kan formuleras som att Hässleholm Miljö minskade utsläppen med 36. 300 ton koldioxid. Vill du ta del av den fullständiga rapporten klicka på länken Klimatbokslutet för 2021


Ekonomiskt ansvar

Vårt ekonomiska ansvar innebär att vi över tid ska säkerställa en finansiellt stabil verksamhet för ägare, kunder, kommuninvånare och medarbetare.

På så sätt kan vi genomföra de investeringar som krävs för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda kommuninvånare och kunder moderna och kostnadseffektiva lösningar inom vatten och avlopp, energi och renhållning samt arbeta proaktivt med kommunikation och information.

En viktig del i vårt ekonomiska hållbarhetsarbete är god affärsetik och antikorruption, som säkerställs genom den affärsetiska policy som varit gällande sedan 2017. Under året har en policy för antikorruption tagits fram som kommer att börja gälla under 2022.

Vårt ekonomiska ansvar bidrar främst till det globala målet nummer 8 om anständiga arbetsvillkor, där vårt eget fokusområden är:

Vi uppnår högre ekonomisk produktivitet samtidigt som vi minskar resursåtgången och miljöpåverkan. 

Tack vare den nya ackumulatortanken har vi under 2021 på ett effektivt sätt kunnat jämna ut produktionen mot variationerna i kundernas värmebehov. Vi har kunnat hålla en jämn produktion på våra anläggning i Hässelholm och därmed kunnat utesluta bioolja i form av HVO, vilket minskat vår påverkan på klimatet.

Socialt ansvar

Vårt sociala hållbarhetsarbete berör våra medarbetare och kunder, men också invånarna i Hässleholms kommun som nås genom vår samhällsviktiga verksamhet, vårt kundbemötande och vårt samhällsengagemang i form av samarbeten och sponsring. 

För att främja social hållbarhet och en säker arbetsmiljö inom bolaget,  lägger vi stor vikt vid frågor som kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor och likabehandling.  

Under 2021 har aktiviteter kopplade till personalhälsa, kompetensförsörjning samt varumärke och värdegrund prioriterats inom bolaget.

Genom sponsring har vi under 2021 stöttat ett 30-tal föreningar inom idrott, kultur och sociala projekt. Utöver detta arrangerades en tävling för årets uppstartande UF-företag, då sex olika UF-företag med hållbarhetsprofil vann sponsringspengar att använda i uppstartsfasen. 

Företaget Norra Skånes Bohagsbyrå ta emot vårt stipendium för hållbar utveckling på 20 000 kronor för att kunna utveckla sitt arbete med återbruk

Vårt sociala ansvar bidrar främst till det globala målet nummer 8 om anständiga arbetsvillkor.

 

Det finns mångfald på våra arbetsplatser

Hässleholm Miljö ska vara en attraktiv arbetsplats för alla. Vi arbetar för att skapa öppna, trygga klimat där mångfald är en styrka och något som berikar verksamheten.   

Att mångfaldsarbetet bedrivs så att man kan tillvarata arbetskraft med annan etnisk bakgrund än den svenska är strategiskt viktigt. Dels för att denna grupp arbetssökande har ökat och kommer att öka, dels för att överbrygga den kompetensbrist som råder inom många yrkesgrupper och som påverkar vår personalförsörjning. 

För att lyckas med att skapa mångfald har vi som praxis att vid rekrytering där en av slutkandidaterna är av det underrepresenterade könet, ska denne erbjudas anställning. Givetvis med uppfylld kravprofil, kompetens och personlighet som primära krav.  

Vi har anständiga arbetsvillkor för alla oavsett kön, sexuell läggning, ursprung, ålder och funktionsvariation

Vi ska erbjuda en jämställd arbetsmiljö där anställda har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i arbetet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning etc. På Hässleholm Miljö har vi valt att forma en likabehandlingsgrupp som innehåller både arbetsgivarrepresentanter och anställda. Gruppen utgår ifrån likabehandlingsplanen och de fem områden som lagen beskriver att man ska kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp.

Under 2021 har ett varumärkes- och ett värdegrundsarbete genomförts på HMAB med anledning av fusionen. Under hösten lanserades den nya värdegrunden som bygger på likabehandlingsprinciper och i syfte att förbättra det sociala klimatet. 

Lever vi som vi lär?

För att undersöka hur medarbetare på HMAB upplever att vi lever upp till det vi säger om mångfald och likabehandling ställdes frågor kring detta i den enkät om hållbart medarbetarengagemang som skicka ut årligen. 

Resultatet pekade ut flera förbättringsområden. 

79% instämmer i att människor från olika bakgrunder och med olika erfarenheter behandlas rättvist och respektfullt.

73% upplever att anställda på arbetsplatsen har likvärdiga möjligheter till karriär, utveckling och fortbildning.   

Under 2022 fortlöper likabehandlingsgruppens arbete där vi undersöker vilka erfarenheter det är som ligger till grund till känslan att anställda på arbetsplatsen inte har likvärdiga möjligheter till karriär, utveckling och fortbildning. Samt varför man anser att människor från olika bakgrunder och med olika erfarenheter inte behandlas rättvist och respektfullt. 


Nästa steg

Under 2022 kommer fokus att ligga på:

Utveckling av hållbarhetsorganisationen samt styrning och uppföljning av mål - Under 2022 inleds ett organisationsprojekt inom bolaget. En av frågorna som är aktuella är hur vi ska organisera vårt hållbarhetsarbete framöver och hur vi ska utveckla hållbarhetsstyrningen på ett positivt sätt.

Intern utbildning inom hållbarhet – Under 2021 har bolagets hållbarhetscoach tillsammans med hållbarhetsrådet tagit fram digital utbildning om hållbarhet på Hässleholm Miljö. Syftet är att öka kompetensen om hållbarhet inom bolaget och under 2022 kommer all personal att delta i utbildningen. Därefter kommer utbildningen att utgöra en del av introduktionsprogrammet.

Utveckla hållbarhetskommunikationen – Under året har vi gjort en kundundersökning med fokus på hållbarhet och varumärke. Syftet med undersökningen var att fånga upp vad begreppet hållbarhet innebär för medborgare i Hässleholms kommun och för att se hur Hässleholm Miljö uppfattas som bolag liksom uppfattningen om vårt hållbarhetsarbete.  

Resultatet av undersökningen ska användas som underlag i utformningen av vår kommunikation för att lägga rätt kunskapsnivå samt att se vilka behov och önskemål som finns för den framtida tjänsteutvecklingen. Till exempel behöver vi bli bättre på att tydliggöra sitt bidrag till hållbar utveckling.

Utveckling av hållbarhetsarbetet i relation till leverantörer och entreprenörer - Ytterligare ett område som kan utvecklas är rutiner kring hållbarhetskontroller i leverantörskedjan, vilket kommer att vara ett fokusområde för HMAB under 2022.