Ekonomiska rapporter

2021


Viktiga händelser under räkenskapsåret 2021

  • Bolaget har under året fusionerats med det helägda dotterbolaget Hässleholms Vatten AB 

  • Genom analys av besöksstatistik från det passersystem som numera finns på bolagets samtliga återvinningscentraler, har vi haft möjlighet att utöka öppettiderna på våra återvinningscentraler med två dagar per vecka.   
  • Sluttäckningen av den gamla deponin för icke-farligt avfall är slutförd och de fondmedel som avsatts för detta ändamål har använts i sin helhet. 
  • En uppgradering av fjärrvärmeanläggningen i Tyringe pågår i syfte att hålla anläggningen uppdaterad med den senaste tekniken och för löpande underhåll.  
  • De synergiinvesteringar som genomfördes i samband med uppförandet av den nya ackumulatorn i Hässleholm håller på att avslutas.  
  • VA-saneringsprojektet i Helsingborgsvägen, i syfte att avlasta Grönängsplan då nuvarande ledningar är underdimensionerade efter exploateringen av T4-området, är slutfört.  
  • Renovering av pumpstationerna vid Ormanäs och Björkviken har genomförts med tillfredsställande resultat och de miljömässiga och funktionella målen med investeringen har uppnåtts. 
  • Den 30 oktober 2021 utfärdades kokningsrekommendationer för allt dricksvatten i Hässleholm. Kokningsrekommendationerna gällde under två veckor tills samtliga vattenprov återigen visade godkända värden.

 


Årets resultat

Resultat, omsättning och soliditet


Årets produktionsmix av bränsle

Årets produktionsmix av bränsle i våra två produktionsanläggningar, Hässleholm och Tyringe, framgår av cirkeldiagrammen nedan. Totalt producerades 251 (värde för 2020: 222) GWh fjärrvärme och 9,178 (Värde för 2020: 10,6) GWh el, under året. Produktionen baseras på följande produktionsmix:

Produktionsmix bränsle Hässleholm

Produktionsmix bränsle Tyringe 

 

*Övrigt = RKG, Rökgaskondensering (metod för att utvinna värmeenergi ur rökgaser från förbränning).


Insamlad mängd hushållsavfall

Nedan redovisas den mängd avfall som samlats in hos villor, fritidshus, flerbostadshus och verksamheter under 2021 i röda staplar. Jämförelsetalen  i ljusgrönt visar mängden insamlat avfall per fraktion under 2020.

 

ÅVC-besökare

Nedan redovisas antal besök på våra sex återvinningscentraler under 2021 i röda staplar. Jämförelsetalen  i ljusgrönt visar mängden insamlat avfall per fraktion under 2020.

 


Behandling av avfall på Hässleholms Kretsloppscenter

Avfallsmängderna som kommer in på HKC varierar över tid. Under 2021 tog HKC emot 271,9 kton avfall.  


Året i detalj

Här kan du läsa hela vår Års- och hållbarhetsredovisning för räkneskapsåret 2021.